حلقه مهربانی

حلقه مهربانی

عضویت در اتاق فکر بنیاد و همفکری و مشاوره در امور آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و سایر فعالیت ها